IFS Företagens Pensionsstiftelse


Form Title

Insert a page specific text here.

Lorem ipsum dolor sit amet

Insert wistia iFrame here using HTML tab in editor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

IFS Företagens Pensionsstiftelse


Bakgrund

IFS Företagens Pensionsstiftelse (”Pensionsstiftelsen”) uteslutande ändamål är att trygga pensionsutfästelser till anställda eller efterlevande som har gjorts av bolag inom den Svenska IFS koncernen. Bland de pensionsåtaganden som tryggas ingår i huvudsak pensionsutfästelser enligt ITP avtalet.

2021-12-31 var pensionsstiftelsens tillgångar värda 617 Miljoner

Investeringsstrategi

Pensionsstiftelses styrelse har antagit en investeringsstrategi med ett realt avkastningsmål om 2% samt en förutbestämd risknivå. Aktieinvesteringsstrategin bygger på matchnings-, diversifierings- respektive portföljprincipen. Matchningsprincipen innebär att stiftelsens portfölj är placerad på sådant sätt, att avkastningsmålet är möjligt att nå. Principen om diversifiering medför att portföljen är spridd inom och mellan olika tillgångsslag, marknader, branscher, etcetera i syfte att minska effekten av enskilda negativa händelser. Portföljprincipen innebär att portföljen kan innehålla tillgångar som isolerat kan ses som riskfyllda, men som i sammanhanget – som del av portföljen – har egenskaper som gör att matchnings- och diversifieringsprinciperna efterlevs. Genom att investera i aktiefonder erhåller stiftelsen på medellång till lång sikt en effektivare portfölj med högre riskjusterad avkastning jämfört med om stiftelsen inte hade investerat i aktiefonder.


Pensionsstiftelsen investerar långsiktigt i värdepappersfonder utifrån de allmänna fondbestämmelser som gäller för respektive fondbolag. Dessa fonder har underliggande exponering i aktier i bolag inom EES som är upptagna till handel på en reglerad marknad. Andelen aktiefonder i portföljen anpassas efter det uppsatta riskmålet och hur marknaden samt innehaven utvecklas.


Överenskommelse med fondförvaltare

Fondförvaltarna erhåller en fast årlig avgift, uttryckt i procentpunkter, som baseras på marknadsvärdet av Pensionsstiftelsens innehav. En ökning av fondinnehavets värde leder till en ökning av fondbolagets ersättning. Förvaltaren har därför ett incitament att verka för att aktieinnehaven utvecklas positivt på lång sikt. Fondförvaltarnas investeringsbeslut baseras på bedömningar av portföljbolagens framtida resultat, och dessa främjas av att förvaltaren engagerar sig i portföljbolagen med syfte att förbättra deras resultat på medellång till lång sikt.

Utvärdering av respektive fondförvaltares resultat görs utifrån en kvantitativ och kvalitativ utvärderingsmodell med hänsyn tagen till avkastning, risk och kostnader. Härvid är det nettoavkastningen, efter avdrag för samtliga kostnader, som är relevant. Därmed integreras både kostnader för fondens förvaltning och omsättning av värdepapper i utvärderingen.

Fondinvesteringarna innebär att det inte finns någon tidsbestämning i överenskommelserna med fondförvaltarna.


Principer för aktieägarengagemang

Eftersom Pensionsstiftelsen inte investerar i enskilda aktier har heller inga principer för aktieägarengagemang antagits.

Ersättningspolicy

För närvarande utgår inga löner eller styrelsearvoden inom Stiftelsen.

Om informationslämnande

Pensionsstiftelsen tillhandahåller informationen i detta dokument i pappersform på begäran av
den som Pensionsstiftelsen tryggar utfästelse om pension till, eller
den som erbjuds pensionsförmåner som tryggas av Pensionsstiftelsen.

Pensionsstiftelsen tillhandahåller sina stadgar på begäran av
den som Pensionsstiftelsen tryggar utfästelse om pension till, eller
den som erbjuds pensionsförmåner som tryggas av Pensionsstiftelsen.

På begäran ska den som Pensionsstiftelsen tryggar utfästelse om pension till få del av Pensionsstiftelsens senaste årsredovisning och placeringsriktlinjerna.

IFS Företagens Pensionsstiftelse
C/O IFS WORLD OPERATIONS AB
583 30 Linköping
E-post: [email protected]

Pensionsstiftelsen är registrerad i Sverige. Tillsynsmyndigheter är Finansinspektionen och Länsstyrelsen i Östergötlands Län.


Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Create capacity for growth

Boost technician utilization with AI-powered planning and scheduling optimization. Your technicians can do more jobs, and at the right time, to maximize capacity. Grow your business by selling more advanced services and multi-level SLAs. 

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed placerat leo id metus euismod placerat. Nulla at mi a nulla fermentum vestibulum. Ut at augue ex.

Form Title

Insert a page specific text here.